İlim Ahlak Hareket

Ara
Close this search box.

Vakıf Kuruluş Senedi

DAVET ve KARDEŞLİK VAKFI SENEDİ

Vakfın Adı

Madde 1- Vakfın adı; DAVET İLMİ ARAŞTIRMALAR KARDEŞLİK VE YARDIMLAŞMA VAKFI (Davet ve Kardeşlik Vakfı)’dır.

 Vakfın Yerleşim Yeri, Adresi, Şube ve Temsilcilikler

Madde 2- Vakfın yerleşim yeri İstanbul ili olup, Adresi: Akşemsettin Mahallesi Balipaşa Caddesi No: 28 Kat: 2 Fatih/İstanbul’dur.

Vakıf, ilgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve gerekli izinler almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Vakfın Amacı

Madde 3- Vakfın amacı; vakfın genel eğitim, kültür, ilmi araştırma, sosyal yardım amaçları yanında özel amacı; ahlaki ve kültürel değerlere, insanlara, insan haklarına saygılı ve adaletli, nitelikli insanlar yetiştirilmesine, dolayısıyla toplumda refah, kardeşlik ve dayanışmayı tesis etmeye katkıda bulunmaktır.

Vakfın Faaliyetleri

Madde 4- Vakıf, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

 1. a) Her seviyede (Okul öncesi “anaokulu, kreş”, ilkokul, ortaokul, meslek okulları, kolej, meslek yüksekokulları, yüksekokul, üniversite, enstitü, bilimsel araştırma ve geliştirme, sanat, kütüphane, dokümantasyon ve test eğitim merkezleri, enstitüler, laboratuvarlar, atölyeler, öğrenci yurtları, kamplar, spor ve dinlenme tesisleri vb.) eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşları açar, işletir.
 2. b) Meslek edindirme, üniversiteye hazırlık, yabancı dil, güzel sanatlar, kurs ve seminerleri düzenler, eğitim ve uygulama merkezleri ile atölyeler kurar,
 3. c) Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eğitimi için özel eğitim ve öğretim okulları açar, kurslar düzenler,
 4. d) Maddi imkânı bulunmayan zeki ve başarılı öğrencilere; burs ve eğitim yardımlarında bulunur, yurt dışı lisans ve lisansüstü eğitim masraflarını karşılar, bilgi, görgü ve tecrübe maksadıyla yurt içi ve yurt dışı geziler düzenler,
 5. e) Kültürlü ve nitelikli insanlar yetiştirilmesi amacıyla; kongre, kültür ve sanat merkezleri, müzeler, tiyatrolar, açar, işletir; ulusal ve uluslararası yarışma, konser, kurs, konferans, münazara, panel, sempozyum, seminer, sergi, fuar vb. etkinliklerde bulunur, bu tür çalışmalara katkıda bulunur, ödüller verir, ilim adamlarını ve sanatçıları destekler,
 6. f) Tarihi ve kültürel değerlerimizin yaşatılması, korunması, ihyası, restorasyonu, tanıtılması için çalışmalarda bulunur,
 7. g) Her türlü sesli, görüntülü (Radyo ve TV hariç), basılı yayınlarda bulunur, ilmi, ahlaki, tarihi, sanatsal, fikri ve edebi eserlerin basılmasını, yabancı dillerden tercüme edilmesini teşvik eder, bu konuda yarışmalar düzenler, benzeri eserlerin neşredilmesine yardımcı olur,
 8. h) Araştırmacı ve ilim adamları yetiştirmek amacıyla; başta İslam ve eğitim olmak üzere, kültür-sanat, tarih, ekonomi, güzel sanatlar, beşeri ve sosyal bilim alanlarında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur, yarışmalar düzenler, yararlı hizmetleri geçmiş olanları ve araştırmacıları destekler, ödüller verir, eserlerini yayınlar, projeler hazırlar, hazırlattırır,

ı) Eser vermiş âlimlerin eserlerini tercüme eder, yayınlar, dağıtır,

 1. i) Toplumda kardeşlik ve yardımlaşma bilincinin yerleşmesi ve gelişmesine katkıda bulunur,
 2. j) Toplumda sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine; sağlık, yiyecek, giyecek, yakacak, barınma gibi nakdi ve ayni sosyal yardımlarda bulunur, gıda bankacılığı faaliyetlerinde bulunur, aşevleri açar,
 3. k) İnsan onur ve şahsiyetinin korunması maksadıyla her türlü hak ihlallerine karşı yasal zeminde mücadele eder, zülüm niteliği taşıyan ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik, kültürel ve fiili her türlü engelin kaldırılması, zulme uğrayan başta insan olmak üzere, bütün varlıkların doğalarının korunması amacıyla her türlü hareket ve tecavüze karşı verilen mücadeleleri destekler,
 4. l) Vakfın amaçları doğrultusunda; her türlü anket, araştırma, inceleme yapar, yaptırır,
 5. m) Vakfın amacına uygun faaliyetlerde bulunan diğer ulusal, uluslararası, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla; yükseköğrenim kurumları, özel kurumlar, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ve kişiler ile ortak amaçları gerçekleştirmek için platformlar oluşturur, ilgili mevzuat dâhilinde işbirliğinde ve her türlü hukuki tasarruflarda bulunur, projeler yürütür, üst kuruluşlar kurar, üst kuruluşlara üye olur, ayni ve nakdi yardımlarda bulunur, yardımlar kabul eder,

n)Mütevelli heyetin kararı ile vakfın amaçları doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açılabilir. Şube ve temsilciliklerin çalışma usul ve esasları mütevelli heyetçe düzenlenir.

Vakfın Gayesini Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği İş ve İşlemler

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, kooperatif ve konsorsiyumlar oluşturmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, yurtiçindeki kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Vakfın Mal Varlığı

Madde 6- Vakfın kuruluş mal varlığı; vakıf kurucuları Recep SONGÜL, Mehmet Tahir DENİZ ve Muhamet Şefik YÖN tarafından vakfa tahsis edilen; toplam 100.000,00 TL nakittir.

Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasını müteakip, mal varlığına yapılacak ilavelerle artırılabilir.

Vakfın Organları

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Mütevelli Heyeti
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetim Kurulu

Mütevelli Heyeti

Madde 8- Vakfın en üst karar organı olan mütevelli heyeti, bu tüzüğün sonunda adları yazılı yirmi bir (21) kişiden oluşur. Vakfa faydalı olacağına inanılan kişiler, yönetim kurulunun teklifi, mevcut mütevelli heyet üye sayısının üçte ikisinin oyu ile mütevelli heyete yeni üye alınabilir. Mütevelli heyet üye sayısı yirmi dokuz (29) kişiden fazla olamaz.

Ölüm, istifa veya başka bir sebeple boşalan mütevelli heyet üyeliği, kalan mütevelli heyet üyelerinin üçte ikisinin kararı ile tamamlanır.

 Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri

Madde 9- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. a) Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek,
 2. b) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetici raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 3. c) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 4. d) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. e) Gerektiğinde mütevelli heyete yeni üye alınması, boşalan mütevelli heyet üyeliğinin tamamlanması, vakıf senedinde ilave ve değişiklikler ile vakfın sona ermesi hususlarında karar vermek,
 6. f) Vakfa gayrimenkul alımı ile vakfa ait gayrimenkullerin satışı, kat karşılığı veya yap-işlet-devret modeli değerlendirilmesi ile ilgili hususlarda gerekli kararları almak,
 7. g) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Mütevelli Heyetin Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı

Madde 10- Mütevelli heyeti:

 1. a) Bilânço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,
 2. b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde olağan olarak toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca; yönetim kurulu üye sayısının dörtten aşağıya düşmesi halinde on beş gün içerisinde, yönetim veya denetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanır.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az yedi gün önce imza karşılığı, elektronik posta veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet mevcut üye sayısının yarısından bir fazlası ile her toplantı için oluşturulacak bir başkan, iki kâtipten oluşan divan nezaretinde toplanır. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, bu senette belirtilen oranlar dışında toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. İkinci toplantı nisabı üye tam sayısının üçte birinden az olamaz.

 Yönetim Kurulu

Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Boşalan üyeliklere; ayrılan üyenin süresini tamamlamak üzere sırası ile yedek üyeler çağrılır. Aynı kişiler tekrar seçilebilirler. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Yönetim kurulunun ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip ve bir veznedar üye seçilerek görev taksimi yapılır.

Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Yönetim kurulu başkanı tarafından uygun görülecek geçerli mazereti olmadan arka arkaya beş toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine sırası ile yedek üyeler çağrılır.

Toplantı yeter sayısı dört olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

 1. a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 2. b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar.
 3. c) Mütevelli heyetçe verilecek yetki dâhilinde vakfa gayrimenkul alımı ile vakfa ait gayrimenkullerin satışı, kat karşılığı veya yap-işlet-devret modeli değerlendirilmesi ile ilgili hususlarda gerekli işlemleri yapar. Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 4. d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, ihtisas ve araştırma komisyonları veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir.
 6. f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 8. h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilânçoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

ı) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

 1. i) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 2. j) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 3. k) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

Vakfın Temsili

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini alacağı kararla yönetim kurulu başkanı veya üyelerine devredebilir.

Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 Denetim Kurulu

Madde 14- Denetim kurulu, mütevelli heyetince iki yıllığına vakıf ve mali konularda uzman kişiler arasından seçeceği üç kişiden oluşur. Ayrıca bir yedek üye seçilir. Denetim kurulu üyelerinin çoğunluğu mütevelli heyet üyeleri arasından seçilir.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde Vakıflar Kanunu, yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, vakıf mütevelli heyeti toplantısından en az on beş gün önce mütevelli heyet başkanlığına verilir.

 Huzur Hakkı

Madde 15- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını mütevelli heyet belirler.

Vakfın Gelirleri

Madde 16- Vakfın gelirleri:

 1. a) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
 2. b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 3. c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 4. d) Vakfın amacına uygun olarak yurtiçinden veya dışından gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

Vakıf Gelirinin Tahsis ve Sarf Edileceği Yerler

Madde 17- Vakıf gelirlerinin 1/3’ü yönetim ve idame masrafları ve ihtiyatlara ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan 2/3’ü ise Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetlere ayrılır ve harcanır.

Vakfın amaçlarına harcanması ve ayrılması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf mal varlığını arttırıcı yatırımlara ayrılan miktarların tamamının veya bir kısmının vakfın amaçlarına yönelik hizmetlere harcanması mümkündür.

Resmi Senet Değişikliği

Madde 18- Vakıf senedinde değişiklik, düzeltme veya ilaveler, mevcut mütevelli heyet üye sayısının üçte ikisinin kararı ile mümkündür.

Vakfın Sona Ermesi

Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı ve hakları mütevelli heyet kararı ile en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir.

Vakfın sona ermesi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mevcut mütevelli heyet üye sayısının üçte ikisinin kararı ile mümkündür.